Spring naar de inhoud

CONTENTE kijk op de raad van 15 april

De gemeenteraad van april leerde ons weeral een en ander over de aanpak, of het gebrek aan aanpak van de huidige ploeg van Zeker 8610 en CD&V. Voorwaar, met CONTENT zouden we ’t echt anders en beter doen.

Blue Deal

Het openleggen van de Krekebeek ter hoogte van het station, kaderend in de ‘Blue Deal’, is op zich een waardevol project. Toch roept het een aantal vragen op. De meeste leden van de oppositie stellen zich vragen bij de gebrekkige communicatie omtrent het project. Terwijl heel veel andere projecten tergend traag uit de startblokken schieten, is het in dit geval het omgekeerde. Lopen we als gemeente onszelf niet voorbij, denken we met CONTENT. Daarnaast is de financiële weerslag erg onduidelijk. De meerderheid stelt dat een project van die omvang moeilijk te becijferen is. Maar als die werkwijze de standaard wordt, dan zal er in de toekomst erg moeilijk staat te maken zijn op enerzijds de te ontwikkelen projecten en anderzijds de financiële draagkracht voor de gemeente. Het enige wat in het kader van de Blue Deal vaststaat, is de subsidie van 600 000 euro. Na aandringen van raadslid Tim Deweerdt, wordt een meer gedetailleerde raming opgemaakt. Die zit nu nog in een voorlopige fase en wordt de komende weken door de gemeentelijke diensten verder uitgewerkt.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Een paar dagen na het afsluiten van de agenda voor de gemeenteraad werd gevraagd aan de raadsleden om met spoed toch nog dit punt op de raad van april te behandelen. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact nemen de lokale besturen de verantwoordelijk op om een aantal doelstellingen te verwezenlijken op vlak van energie en klimaat. Daartegenover staan subsidies van de hogere overheid.

In oktober 2021 ging Kortemark dit engagement aan. Een aantal duidelijke doelstellingen werden onderschreven. Omwille van de subsidies moest dit rapport snel op de gemeenteraad behandeld worden. De spoed waarmee dat punt moest behandeld worden, staat in schril contrast met de spoed waarmee de meerderheid van Zeker 8610 en CD&V aan de slag gaat om energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. Het rapport werd haast terloops toegelicht, als een soort bijzaak. Met CONTENT vinden we dat het lokale bestuur een voortrekkersrol moet opnemen om de overstap te maken naar een duurzame gemeente. Het rapport is illustratief voor de afwachtende houding van het huidige gemeentebestuur.

Een van de doelstellingen was meer gevarieerd groen, bij wijze van natuurgroenperkjes. De doelstelling tegen 2030 omvat de aanleg van twaalf van die perkjes. Nu zijn er vier, op conto van de gemeente. Met CONTENT vroegen we ons af welke die vier dan wel zijn. Welnu, het zijn de perkjes die aangelegd zijn door Natuurpunt, toen die twee jaar terug het burgerbudget hebben gewonnen. Ware het niet van het initiatief van burgers, het kon een beschamend rapport geweest zijn.

Met CONTENT vinden we het belangrijk dat de kosten het duurzamer maken van woningen ook collectief gedragen wordt. Anders riskeren we dat renoveren om bijvoorbeeld te besparen op de energiefactuur enkel kan door wie er de financiële ruimte voor heeft. Bovendien gaat collectieve renovatie vaak sneller en goedkoper. Het is belangrijk voor iedereen. Wie het minder breed heeft, kan nu vaak, door het gewicht van de hoge energiefacturen, niet aan renoveren denken. Maar als we collectief energiezuiniger wonen, genieten we met zijn allen mee van de positieve impact op het klimaat. Dat gebrek aan initiatief bij Zeker 8610 en CD&V is al langer voelbaar en toont zich nu ook in cijfers. De doelstelling is voor 0 % bereikt. Goed bezig?

Ook op vlak van hernieuwbare energie trappelt Kortemark ter plaatse. We profileren ons als molendorp. De kans om bijvoorbeeld een coöperatie van windmolens op te richten, waar gemeente, inwoners en bedrijven beter van worden, laat de bestuursmeerderheid steeds liggen. Met CONTENT zien we dat alvast anders. Wij streven naar een echt energieplan in Kortemark. Goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee van onze inwoners en bedrijven. Met het huidig bestuur, al 11 jaar samen aan het roer, zijn nauwelijks stappen gezet. Dit vertaalt zich in een score van 0 %.

Het is duidelijk, in de toekomst moet het anders en beter. Dat kan enkel als CONTENT mee aan zet is.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *