Spring naar de inhoud

Bezwaarschrift Silvamo

Aan de betrokken instanties,

Ondergetekenden dienen dit bezwaarschrift in om de weigering te vragen van de vergunningsaanvraag betreffende  de verdere exploitatie categorie 2 stortplaats voor de site Silvamo te Kortemark. Omdat de MER ondeugdelijk en onzorgvuldig is opgesteld moet de vergunning geweigerd worden.

Omdat aan drie belangrijke fundamenten van milieueffectrapportering niet wordt voldaan, wordt dit bezwaarschrift ingediend.

Wij verwerpen het milieueffectenrapport omdat er

(aangepaste versie, 6 januari 2023)

2) geen rekening wordt gehouden met het voorzorgsbeginsel

3) niet voldaan werd aan wat verwacht wordt van een openbaar onderzoek en het grondig informeren van de inwoners.

 

  1. Voorzorgsbeginsel

Artikel 1.2.1, § 2, DABM bepaalt: “Op basis van een afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten streeft het milieubeleid naar een hoog beschermingsniveau. Het berust onder meer op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, het standstill-beginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt”

In het verslag van de infovergadering van 3 februari 2022, zoals dat terug te vinden is via volgende weblink: https://www.kortemark.be/verslag-infovergadering-silvamo is vast te stellen dat op de gestelde vragen met betrekking tot toekomstige milieuhinder vaak geen afdoend antwoord kan gegeven worden. Er wordt heel weinig rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel. Zo wordt niet geantwoord op de vraag hoe groot de kans is op vervuiling in de toekomst, hoe op lange termijn milieuschade kan vermeden worden, hoe er kan gesaneerd worden indien er milieuschade wordt vastgesteld.

In zowel het dossierstuk ‘20211130_MER Silvamo_NTS.pdf’ en het dossierstuk  ‘20211027 Silvamo definitief MER met bijlages.pdf’ zijn eveneens geen antwoorden te vinden op deze vragen.

Op pagina 72 van het MER staat:

Het niet opvullen naar capaciteit bemoeilijkt de realisatie van de nabestemming gezien hierdoor een onafgewerkte put in het landschap achterblijft waardoor de nabestemming als bedrijventerrein wordt bemoeilijkt. Indien de opvulling daadwerkelijk niet binnen de vergunde termijn zou kunnen worden gerealiseerd, zal de huidige situatie dus langer in stand gehouden blijven en het gebied niet ontwikkeld worden zoals ruimtelijk en beleidsmatig gewenst.

Als in het MER de nabestemming besproken wordt, dan is dat steeds een bedrijventerrein. Nergens wordt melding gemaakt van de eventuele risico’s en moeilijkheden die het bebouwen van de stortplaats met zich zal meebrengen indien er later milieuschade wordt vastgesteld.

Op de infovergadering werden door inwoners vragen gesteld. Concreet werd onder andere op volgende vragen erg ontwijkend geantwoord:

Vraag: Op de gemeenteraad werd door een woordvoerder van Silvamo op de vraag of dit afval ooit neutraal wordt, hoe lang dus dit afval echt afval blijft, geantwoord dat het afval eeuwigdurend afval blijft. Over hoe lang het afschermend grondzeil een garantie zal kunnen bieden, is weinig geweten. Evenmin is er garantie dat eens de termijn van dertig jaar na sluiting zal verstreken zijn er nog controles zullen zijn. Welke garanties hebben we voor de toekomst?

Antwoord: De best bestendige folies worden gebruikt, soms zelfs een dubbele folie met kleimat. 

Vraag: Indien de site zou bebouwd worden, hoe kan een eventueel lek opgespoord worden?

Antwoord: Zie antwoord op 3)

Vraag: Wat zal ondernomen worden indien er een lek is? Studies tonen aan dat al na 50 jaar de kans op lekken sterk stijgt.

 

Antwoord: Dit maakt voorwerp uit van het RUP Staatsbaan en het onderzoek dat hieromtrent zal gebeuren.

Ook in het MER is geen aandacht voor een risicoanalyse betreffende de HDPE-folie. Als er verwezen wordt naar studies omtrent de doorlaatbaarheid van deze HDPE-folie, dan verwijst men naar eigen studies. Op pagina 86 staat:

Daarnaast dient een HDPE-folie te worden voorzien. De doorlatendheid van deze 2,5mm dikke liner is aantoonbaar gelijkwaardig met die van een kleipakket van 21 cm dik (referentie : BOVA ENVIRO+, 2013: site “ Argex”, en BOVA ENVIRO+, 2017: site AMORAS).

Deze referenties zijn minstens twijfelachtig. De wijze van vermelden in het MER maken het erg moeilijk om cijfers terug te vinden.

Er is geen aandacht voor wetenschappelijke studies betreffende de doorlaatbaarheid van HDPE-folie. Die zijn er nochtans. Het verwijzen naar enkel eigen cijfermateriaal ondergraaft de onafhankelijkheid van de MER.

Er is daarnaast geen aandacht voor de duurzame werking in de tijd van HDPE-folie. Er wordt geen cijfermateriaal aangeleverd over de evolutie in de tijd. Het is nochtans erg relevant om te weten wat de doorlaatbaarheid is van HDPE-folie van dertig jaar oud.

Ook wat de huidige opvolging van eventuele verontreiniging betreft, zijn er door inwoners al meerdere malen vragen gesteld. Dat was reeds in het verleden het geval en kwam opnieuw aan bod op de infovergadering. Zo werd in het verleden al meerdere malen getwijfeld aan de resultaten van de monsters die in peilputten werden genomen. Als de resultaten afwijkende waarden vertoonden, was de opvolging daarvan meestal geen toonbeeld van het bewust omspringen met eventuele milieuschade. Het onderzoek gebeurt dan wel door erkende labo’s, ook daar is twijfel over de onafhankelijkheid en over de selectie van de staalafnames.

Zowel in het MER als uit de antwoorden op de vragen die op infovergadering werden gesteld, blijkt dat er te weinig aandacht is voor eventuele huidige en  toekomstige milieuschade.

Het project handelt niet vanuit het voorzorgsbeginsel.

 

  1. Bekendmaking van het openbaar onderzoek.

Heel wat inwoners en betrokken waren niet op de hoogte van de infovergadering. Enkel buurtbewoners in een kleine straal rond Silvamo werden schriftelijk uitgenodigd voor een online infomoment. De bekendmaking van dat infomoment gebeurde voorts via de gemeentelijke website en sociale mediakanalen. De verspreiding via sociale media gebeurde minder dan 24 uur voor het plaatsvinden van de infovergadering. Zo hadden heel wat inwoners niet de kans om vragen te stellen betreffende dit project.

Op de infovergadering maakten buurtbewoners die per brief werden uitgenodigd de melding dat sommige mensen uit dezelfde buurt geen brief hadden ontvangen.

Terwijl Kortemark de goede gewoonte heeft om gemeenteraadsleden op de hoogte te brengen van infovergaderingen die mede vanuit het gemeentebestuur georganiseerd worden, werd nu geen enkele van de gemeenteraadsleden op de hoogte gebracht van de infovergadering. De gemeenteraad wordt op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/werking-bestuur/gemeente/de-gemeenteraad omschreven als het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente.

In artikel 25, paragraaf 3 van het omgevingsvergunningsbesluit wordt opgesomd wie de gemeente dient uit te nodigen voor een informatievergadering. Gemeenteraadsleden, de leden dus van het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente, werden niet persoonlijk uitgenodigd.

  • 3. De gemeente respectievelijk de provincie nodigt de volgende personen of instanties analoog of digitaal uit voor de informatievergadering:
de vergunningsaanvrager;
het bevoegde bestuur;
de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 of 38/3;
de voorzitter van de POVC of van de GOVC als de deputatie, respectievelijk de Vlaamse Regering de bevoegde overheid is.

De looptijd van het openbaar onderzoek was van 22 januari 2022 tot en met 20 februari 2022.

Er werd geopteerd om de informatievergadering via elektronische middelen te organiseren. Die mogelijkheid is opgenomen in de vijfde paragraaf van artikel 25 van het omgevingsvergunningsbesluit.

  • 5. De gemeente kan, in samenspraak met de aanvrager en in voorkomend geval het bevoegd bestuur, beslissen om de informatievergadering via elektronische middelen te houden. In afwijking van paragraaf 1, wordt dergelijke informatievergadering georganiseerd tijdens de eerste tien dagen van het openbaar onderzoek.

De informatievergadering vond plaats op 3 februari 2022, zijnde op dertiende dag van het openbaar onderzoek. Dit is in strijd met de geldende afspraken, namelijk het organiseren de elektronische informatievergadering tijdens de eerste tien dagen van het openbaar onderzoek.

Op die vergadering werd volgende vraag gesteld:

Vraag: Betreurt dat de Kortemarkse bevolking zo laat op de hoogte werd gebracht en dat de gemeenteraadsleden niet persoonlijk werden uitgenodigd.

Antwoord: Omwonenden, veel ruimer dan decretaal verplicht, werden vóór het openbaar onderzoek persoonlijk schriftelijk in kennis gesteld. De powerpoint zal vanaf morgen op de gemeentelijke website staan.

De infovergadering was het moment bij uitstek om vragen te stellen over het MER. Los van het feit dat de gesteld vragen vaak ontwijkend werden beantwoord, waren de meeste inwoners en betrokkenen niet op de hoogte van dit gebeuren. Kritische reflectie en opmerkingen van inwoners zijn cruciaal om de milieueffecten zo goed mogelijk te kunnen inschatten en het nodige te doen om de bezorgdheden van mensen weg te nemen.

Ondertekenen dit bezwaarschrift:

Ann Devisschere

Seizoenswerkerslaan 17

8610 Kortemark

 

Jerry Tibackx

Hoogledestraat 43

8610 Kortemark

 

Tim Deweerdt

Lichterveldestraat 73

8610 Kortemark

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *